Kompetansen du trenger til din sak

Advokatene Urrang Simonsen & Røthing Simonsen er et advokatfelleskap i Haugesund


Vi bistår private og offentlige med de fleste typer rettshjelp

Kontakt oss for en uforpliktende samtale rundt din sak

Rettsområder

 • Arv

 • Barnerett

 • Barnevern

 • Bistandsadvokat

 • Eiendomsmegling

 • Erstatnings- og forsikringsrett

 • Familierett

 • Fast eiendomsforhold

 • Forvaltningsrett

 • Generasjonsskifte

 • Husleie

 • Kjøp og salg av fast eiendom

 • Kjøpsrett

 • Kontraktsrett

 • Mangler ved huskjøp

 • Personskadeerstatning

 • Samboerforhold

 • Separasjon og skilsmisse

 • Strafferett

 • Yrkesskadeerstatning

 • Alminnelig praksis

Advokatmekling

I stedet for å la domstolene løse konflikter ved dom, tilbys mekling ved advokat som alternativ metode for konfliktløsing. Hvis advokatmekling fører fram, vil en slik løsning være langt billigere enn domstolsbehandling. Saken vil også bli løst mye raskere, og offentligheten vil ikke ha tilgang til avgjørelsen uten at partene selv ønsker det. I tillegg vil en framforhandlet, minnelig løsning ofte være positiv for det videre forholdet mellom partene.

Begge advokatene ved vårt kontor er godkjente advokatmeklere fra Den Norske Advokatforening.

Arv

Begge advokatene har bred erfaring innenfor arv og dødsboskifte, blant annet som bostyrer for dødsbo under privat og offentlig skifte. Vi har således kjennskap til de fleste juridiske problemstillinger som vil kunne melde seg i forbindelse med arv og skifte.

Vi påtar oss også oppdrag med opprettelse av testament og gaver til nærstående.

Fast eiendoms rettsforhold

Vi yter bistand blant annet i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, mangler ved fast eiendom, husleie og andre leieforhold og om rettigheter knyttet til fast eiendom.

Dessuten spørsmål vedrørende landbrukseiendommer og jordskiftesaker.

Vi påtar oss også oppdrag med å selge fast eiendom. Halvor Urrang Simonsen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund i Rogaland Nord.

Erstatnings- og forsikringsrett

Erstatningsrett kan omfatte personskader i en rekke forskjellige forhold, blant annet ved pasientskader, personskader i trafikken m.v. yrkesskader/yrkessykdom, og erstatningskrav etter skade på eiendeler m.v. Videre kan det reises erstatningskrav etter skade på ting.

Vi har erfaring fra de fleste saksområder innen erstatningsretten, både når det gjelder ansvarsgrunnlag og beregning av erstatning. Vi tar også på oss oppdrag knyttet til forsikringsdekning.

Forvaltningsrett

Offentlig forvaltning har myndighet innenfor et bredt saksområde, som for eksempel plan- og byggesaker, saker etter sosialtjenesteloven, trygdesaker m.v.

Søknader og inngåelse av avtaler med offentlige forvaltningsorganer og klager på forvaltningsvedtak er blant de oppdrag som vi påtar oss.

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte kan reise en rekke juridiske spørsmål blant annet innen arverett, avtalerett, landsbruksrett, avgiftsspørsmål også videre. Som allmennpraktiserende advokater har vi erfaring innen et bredt spekter av problemstillinger, og vi vil kunne gi råd og bistand i forbindelse med generasjonsskifte.

Familierett

Formuesforholdet mellom samboere og ektefeller er sentralt innen dette rettsområdet.

Vi bistår både med oppretting av samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller om formuesforholdet mellom dem og med deling/skiftoppgjør i forbindelse med samlivsbrudd.

Kontraktsrett

Inngåelse av kontrakter både for private parter, næringsdrivende på ulike områder, er en del av vårt felt. 

Vi bistår også i forbindelse med tvister knyttet til inngåtte avtaler og i kjøpsrettslig sammenheng.

Barnerett

Foreldreansvar, daglig omsorg, og omfanget av den andre av foreldrenes samværsrett er sentrale spørsmål i forbindelse med mange samlivsbrudd. Vi har lang erfaring med slike saker, og kan bistå med å finne en løsning begge parter er fornøyd med.

Barnevern

Vi har prosedert en lang rekke barnevernssaker for private parter, både for Fylkesnemnda for sosiale saker og for domstolene. Vi har bred erfaring innen dette rettsområdet.

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål, blant annet ved etablering av ansettelsesforhold og i oppsigelses- og avskjedssaker.

Bistandsadvokat

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

Strafferett

Vi tar oppdrag som forsvarere i straffesaker.

Priser

Vår vanlige timepris er kr. 2.400,- eks. mva. For øvrig har vi faste priser på henholdsvis testament, ektepakt og samboeravtale til kr. 3.600,- eks. mva. Fremtidsfullmakt har en pris på kr. 2.400,- eks. mva. Vi tilbyr også en førstegangssamtale på inntil 1/2 time til kr. 600,- eks. mva., slik at du kan få en foreløpig vurdering av hvorvidt saken er verdt å forfølge.

Fri rettshjelp

I en rekke sakstyper kan det søkes om fri rettshjelp etter rettshjelploven. I tillegg til at ordningen er begrenset til visse typer saker, må klientens inntekt og formue også ligge innenfor bestemte inntekst- og formuesgrenser. Den som får innvilget fri rettshjelp, må imidlertid til vanlig betale en egenandel. 


I saker som barneverntjenesten reiser for Fylkesnemnda for sosiale saker, innvilges det fri rettshjelp uten behovsprøving. Vi er behjelpelig med å søke om fri rettshjelp i saker der dette vil kunne bli innvilget.

Rettshjelpsforsikring

I mange saker omfatter forsikringen dekning av utgifter til advokatutgifter, men med fradrag av en egenandel. Dette gjelder blant annet i mange saker som gjelder fast eiendom.

Vi er behjelpelig med å kontakte de aktuelle forsikringsselskap for å undersøke forsikringsdekning av utgifter til juridisk bistand.

Et trygt valg

Klageadgang


Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Det er en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendighetene klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser som førsteinstans.

Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring


For advokatvirksomhet er det krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Våre medarbeidere

Illustrasjon av advokat Halvor Urrang Simonsen

Advokat Halvor Urrang Simonsen

Mobil: 913 07 812
E-post: advhus@online.no

Utdannelse:

 • Juridisk embetseksamen 1977
 • Advokat fra 1980
 • Godkjent advokatmegler

Yrkeserfaring:

 • Advokatfullmektig
 • Egen advokatpraksis siden 1980
 • Representant for Huseiernes landsforbund i Haugesund
 • Representant for Kongelig Norsk Automobilklubb
Illustrasjon av advokat Dag Røthing Simonsen

Advokat Dag Røthing Simonsen

Mobil: 970 18 185
E-post: dasimo@online.no

Utdannelse:

 • Master i rettvitenskap ved UIB våren 2008
 • EU-rettslige fag ved Reykjavik University høsten 2008

Yrkeserfaring:

 • Advokatfullmektig 2009-2011
 • Advokatbevilling 2011

Lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktende konsultasjonstime, eller ved spørsmål og andre henvendelser. Du finner oss i annen etasje i Røthingbygget.

Advokatene Urrang Simonsen & Røthing Simonsen

Møllerveien 28
5525  Haugesund

Tlf: 52 80 53 00
E-post: simoqval@online.no

Advokat Halvor Urrang Simonsen

Mobil: 913 07 812
E-post: advhus@online.no

Advokat Dag Røthing Simonsen

Mobil: 970 18 185
E-post: dasimo@online.no